Dự án

Karaoke Thảo Nguyên

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Thảo Nguyên

Chi tiết...

Karaoke Olala

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Olala

Chi tiết...

Karaoke Hà My 2

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Hà My 2

Chi tiết...

HTX Sơn Tùng

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke HTX Sơn Tùng

Chi tiết...

Karaoke New Phương Đông

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke New Phương Đông

Chi tiết...

Dự án Bar 1983 CLUB

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho 1983 CLUB

Chi tiết...

Công trình Karaoke Tùng Anh

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Karaoke Tùng Anh

Chi tiết...

Dự án Karaoke Triệu Huyền

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Karaoke Triệu Huyền

Chi tiết...

Dự án Karaoke 268 - Thái Nguyên

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Karaoke 268

Chi tiết...

Dự án Karaoke Phúc Minh

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Phúc Minh

Chi tiết...

Dự án Tiến Lan Club

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Dự án Tiến Lan Club

Chi tiết...

Dự án Karaoke Hà Luyện

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Karaoke Hà Luyện

Chi tiết...

Dự án Club X-men

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho X-men Club

Chi tiết...

Dự án Karaoke Hải Hà

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống loa cho Karaoke Hải Hà - Thái Nguyên

Chi tiết...

Dự án Karaoke Đức Lộc

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh cho Karaoke Đức Lộc

Chi tiết...

Dự án Karaoke Phương Linh

Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống loa cho Karaoke Phương Linh

Chi tiết...